Density Min
Density-min
Mach Number-min
Pressure-min
Temperature-min
Velocity Vector-min
Veloicity-min
Density MinMach Number MinPressure MinTemperature MinVelocity Vector MinVeloicity Min

جزئیات پروژه

عنوان: تحلیل عملکرد نازل همگرا واگرا

نوع پروژه: جریان تراکم پذیر

ماژول: گاز ایده آل

زمان انجام: دو هفته

هزینه: 600 هزار تومان

توضیحات پروژه

یک نازل همگرا واگرا از سه قسمتبخش همگرا، گلوگاه و بخش واگرا تشکیل شده است. در نازل همگرا واگرا جریان باید متصل به دیوار باقی بماند. برای این منظور، گلوگاه نازل باید صاف باشد. جریان در این نازلها می تواند مادون صوت، صوتی و مافوق صوت باشد؛ بسته به شرایط جریان و عدد ماخ. در تجزیه و تحلیل نازل های همگرا و واگرا ما باید اثرات تراکم پذیری را در نظر بگیریم. نازل های همگرا و واگرا در بسیاری از سیستم های مختلف از جمله سیستم های نیروی محرکه، راکت و موتورهای جت و توربین های بخار استفاده می شود. شرکت مهر دارای تجربه در شبیه سازی CFD سیستم های مجهز به نازل همگرا واگرا میباشد

logo-samandehi
جست‌وجو