سفارش سریع
سفارش سریع

احتراق گازی و انتقال گونه و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

احتراق گازی و انتقال گونه و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

مقدمه (شبیه سازی احتراق گازی و انتقال گونه) در این بخش سعی شده است که نحوه شبیه سازی مخلوط کردن گونه های شیمیایی و احتراق گازی شرح داده شود. برای این منظور یک محفظه احتراق استوانه ای شکل که گاز…

Read More
احتراق بدون پیش آمیختگی و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

احتراق بدون پیش آمیختگی و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

مقدمه (احتراق بدون پیش آمیختگی) در اینجا ما شبیه سازی احتراق بدون پیش آمیختگی  را مطالعه می کنیم. در این بخش شبیه سازی یک محفظه احتراق با استفاده از تابع احتمال چگالی (PDF) انجام شده است. جریان واکنشی با استفاده…

Read More
Telegram
Telegram
جست‌وجو